LevelUp Communications

to agencja public relations zajmująca się kompleksową obsługą firm, instytucji publicznych, organizacji społecznych, a także osób prywatnych.

Na­szym atu­tem jest kre­atyw­ne po­dej­ście do bu­do­wa­nia trwa­łych re­la­cji Klien­ta z me­dia­mi oraz opi­nią pu­blicz­ną. Sza­nu­je­my ocze­ki­wa­nia i po­trze­by Klien­ta, za­wsze pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nia, któ­re są nie tyl­ko uży­tecz­ne i sku­tecz­ne, ale tak­że nie­ba­nal­ne.

Je­ste­śmy ze­spo­łem mło­dych, ale do­świad­czo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów, peł­nych ener­gii, od­wa­gi i pa­sji. Nasi pra­cow­ni­cy i współ­pra­cu­ją­cy z nami kon­sul­tan­ci zaj­mo­wa­li się m.in. PR kor­po­ra­cyj­nym, PR pro­duk­tu, pu­blic af­fa­irs, za­rzą­dza­niem kry­zy­sem, ko­mu­ni­ka­cją on­li­ne, PR w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych, CSR, or­ga­ni­za­cją even­tów.

Re­ali­zu­je­my pro­jek­ty PR na rzecz pod­mio­tów sek­to­ra pu­blicz­ne­go, NGO i pry­wat­ne­go, pra­co­wa­li­śmy i współ­pra­co­wa­li­śmy z me­dia­mi tra­dy­cyj­ny­mi oraz spo­łecz­no­ścio­wy­mi. Nasz ze­spół two­rzą spe­cja­li­ści ds. PR, do­rad­cy i asy­sten­ci po­li­tycz­ni, byli dzien­ni­ka­rze.

Na sta­łe współ­pra­cu­je­my z in­sty­tu­ta­mi ba­daw­czy­mi i do­ma­mi me­dio­wy­mi, ana­li­ty­ka­mi i ze­spo­ła­mi kre­atyw­ny­mi (re­ży­se­rzy, gra­fi­cy, fo­to­gra­fi­cy). Świad­czy­my u­słu­gi na rzecz pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych firm.

Dzięki Nam będziesz „LevelUp”

Budowanie strategii
i pomysłu na komunikację

Przy­go­to­wu­je­my dłu­go­fa­lo­we pla­ny dzia­łań ko­mu­ni­ka­cyj­nych or­ga­ni­za­cji oraz do­bie­ra­my od­po­wied­nie na­rzę­dzia pu­blic re­la­tions, aby efek­tyw­nie osią­gać za­ło­żo­ne cele. Opra­co­wa­ne przez nas stra­te­gie ko­mu­ni­ka­cyj­ne za­wie­ra­ją ana­li­zę sy­tu­acji, de­fi­niu­ją ad­re­sa­tów i treść ko­mu­ni­ka­tów, do­bie­ra­ją na­rzę­dzia ko­mu­ni­ka­cyj­ne i ka­na­ły do­tar­cia.

Audyt komunikacyjny

Ana­li­zu­je­my spo­so­by ko­mu­ni­ko­wa­nia się fir­my z oto­cze­niem ze­wnętrz­nym oraz ich sku­tecz­ność. Iden­ty­fi­ku­je­my po­trze­by in­for­ma­cyj­ne or­ga­ni­za­cji i do nich do­sto­so­wu­je­my sys­te­my i na­rzę­dzia ko­mu­ni­ka­cji. Re­ko­men­du­je­my w ra­zie po­trze­by dzia­ła­nia na­praw­cze.

Komunikacja kryzysowa

Po­sia­da­my do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu dzia­łań ko­mu­ni­ka­cyj­nych ma­ją­cych na celu prze­ciw­dzia­ła­nie trwa­ją­ce­mu po­ten­cjal­ne­mu kry­zy­so­wi, któ­ry do­ty­czy or­ga­ni­za­cji, pro­duk­tu i usłu­gi. Za­pew­nia­my bu­do­wę stra­te­gii ko­mu­ni­ka­cji w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych, sta­ra­my się pro­gno­zo­wać za­gro­że­nia i szyb­ko je roz­po­zna­wać. Za­pew­nia­my kon­takt z me­dia­mi w za­rzą­dza­niu kry­zy­so­wym.

Relacje z mediami

Mamy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w me­dia re­la­tions. Są­dzi­my, że na­wią­zy­wa­nie i utrzy­my­wa­nie bie­żą­cych kon­tak­tów z dzien­ni­ka­rza­mi, to je­den z naj­waż­niej­szych ob­sza­rów uda­ne­go pro­ce­su ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Ofe­ru­je­my:

  • reprezentację w kontakcie z przedstawicielami mediów,
  • przekazywanie komunikatów i informacji prasowych,
  • organizowanie spotkań i konferencji prasowych,
  • budowanie profesjonalnych i przejrzystych relacji z mediami.

Eventy

Za­pew­nia­my pro­duk­cję i or­ga­ni­za­cję pla­no­wa­nych wy­da­rzeń. Opra­co­wu­je­my sce­na­riusz i przed­sta­wia­my bu­dżet. Kom­plek­so­wo zaj­mu­je­my się za­pro­sze­niem go­ści i dzien­ni­ka­rzy. Ak­tyw­nie uczest­ni­czy­my w or­ga­ni­zo­wa­nym wy­da­rze­niu.

Szkolenia

Pro­wa­dzi­my szko­le­nia z za­kre­su dzia­łal­no­ści me­diów, za­pew­nia­my prak­tycz­ne warsz­ta­ty pra­so­wo­-ra­dio­we i przed ka­me­rą. Uczy­my za­cho­wa­nia w roz­mo­wie z me­dia­mi pod­czas sy­tu­acji kry­zy­so­wej.

Komunikacja zewnątrzna
i wewnętrzna

Przy­go­to­wu­je­my kon­cep­cję, a na­stęp­nie ko­or­dy­nu­je­my dzia­ła­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne ma­ją­ce na celu bu­do­wę lub wzmoc­nie­nie wi­ze­run­ku fir­my, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji. Ko­or­dy­nu­je­my dzia­łal­ność biu­ra pra­so­we­go. Kom­plek­so­wo przy­go­to­wu­je­my i pro­wa­dzi­my ak­cje in­for­ma­cyj­ne. Two­rzy­my stra­te­gię ko­mu­ni­ka­cyj­ną we­wnątrz or­ga­ni­za­cji. Za­pro­po­nu­je­my od­po­wied­nie na­rzę­dzia, któ­re w przy­szło­ści za­owo­cu­ją opa­no­wa­niem sy­tu­acji kry­zy­so­wych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ofe­ru­je­my do­radz­two i opra­co­wu­je­my dla firm in­dy­wi­du­al­ne pro­gra­my z za­kre­su CSR. Spo­łecz­ną Od­po­wie­dzial­ność Biz­ne­su ro­zu­mie­my jako ta­kie dzia­ła­nie przed­się­bior­stwa, któ­re w opar­ciu o dia­log — z róż­ny­mi gru­pa­mi in­te­re­sa­riu­szy, uwzględ­nia in­te­re­sy spo­łecz­ne i ochro­nę śro­do­wi­ska po­nad stan­dar­dy wy­ma­ga­ne przez pra­wo.

Social media

Re­ali­zu­je­my kam­pa­nie bu­du­ją­ce w spo­sób przej­rzy­sty re­pu­ta­cję klien­ta w In­ter­ne­cie, pro­wa­dzi­my re­la­cję w no­wych me­dia­miach, za­pew­nia­my mo­ni­to­ring tre­ści uka­zu­ją­cych się w sie­ci.

Badania

Po­ma­ga­my na­szym klien­tom w re­ali­za­cji pro­jek­tów ba­daw­czych, któ­re po­ma­ga­ją dia­gno­zo­wać, ro­zu­mieć i roz­wią­zy­wać roż­ne­go typu pro­ble­my spo­łecz­ne i ko­mu­ni­ka­cyj­ne, a tak­że pro­jek­to­wać dzia­ła­nia i kam­pa­nie. Na­sze usłu­gi obej­mu­ją:

  • opracowywanie założeń,
  • projektowanie narzędzi,
  • prowadzenie badań ilościowych i jakościowych,
  • opracowywanie wyników i przygotowywanie raportu wraz z rekomendacjami.

Ba­da­nia prze­pro­wa­dza­my przy współ­pra­cy z re­no­mo­wa­ny­mi ośrod­ka­mi ba­daw­czy­mi.

Kampanie społeczne

Opra­co­wu­je­my kon­cep­cje dzia­łań ko­mu­ni­ka­cyj­nych i re­ali­zu­je­my kam­pa­nie wspie­ra­ją­ce waż­ne cele spo­łecz­ne bez bez­po­śred­nie­go za­an­ga­żo­wa­nia mar­ki, pro­duk­tu, usłu­gi czy fir­my.

LevelUp S.A.

ul. Wiejska 17 lok. 14
00-480 Warszawa

tel.+48 22 8910018
fax.+48 22 8910051
mail: office@levelupcomms.pl

NIP: 7010374800
REGON: 146614720